Novica

PRAVILA SNEMANJA IN FOTOGRAFIRANJA OBJEKTOV UPKL

Generalni direktor Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (v nadaljevanju UPKL), prof. dr. Bojan Zalar, v skladu z določilom 28. člena Statuta UPKL dne 21.06.2021 objavlja

OBVESTILO  ZA JAVNOST – PRAVILA SNEMANJA IN FOTOGRAFIRANJA OBJEKTOV UPKL

Na lokacija in v  prostorih, kjer Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana opravlja svojo registrirano dejavnost (v nadaljnjem besedilu UPKL), je snemanje in fotografiranje dovoljeno le za potrebe UPKL  na tiskovnih konferencah, ob vnaprej dogovorjenih intervjujih, ter drugih primerih po odredbi in pisnem soglasju generalnega direktorja (ice), v nadaljnjem besedilu direktor.  

Direktor UPKL  lahko izjemoma v posameznih obrazloženih primerih odobri snemanje in fotografiranje posameznih lokacij in prostorov znotraj posamezne stavbe UPKL, pri čemer se posnetke lahko uporablja in obdeluje le za čas in namen, ki ga je prosilec navedel v svoji pisni prošnji. Direktor UPKL   lahko zaradi  varovanja zasebnosti pacientov in zaposlenih v UPKL  ter  iz drugih opravičenih razlogov, osebam, ki so opremljene z napravami za snemanje in fotografiranje ali prenos podatkov, prepove ali omeji vstop na območje, kjer UPKL opravlja svojo dejavnost. Navedena omejitev se lahko nanaša tudi na notranjost prostorov UPKL.

Osebe, ki imajo pri sebi naprave za snemanje, fotografiranje ali prenos podatkov, so dolžne s temi napravami ravnati v skladu s pisnim soglasjem  UPKL, v katerem je opredeljen časovni in lokacijski obseg takšnega snemanja.

V primeru kršitve pravil glede snemanja in fotografiranja lahko direktor  UPKL zahteva umik objave posnetkov oziroma lahko osebam, ki niso spoštovale pravil glede snemanja ali fotografiranja, prepove ali omeji vstop v UPKL z napravami, ki omogočajo snemanje ali fotografiranje.

Dalj časa trajajočo uporabo prostorov UPKL  zaradi daljšega snemanja (več kot en dan) se dovoli v primeru snemanja dokumentarnih, zgodovinskih ali vzgojno-izobraževalnih oddaj ali predstavitve  stavbe UPKL  kot kulturnega spomenika. Za dalj časa trajajočo uporabo iz prejšnjega odstavka se lahko sklene najemna pogodba in najemniku zaračuna najemnino ter plačilo  obratovalnih stroškov. Direktor UPKL  lahko  določi dele stavbe, kjer je uporaba naprav za snemanje, fotografiranje ali prenos podatkov dovoljena.Prošnjo za snemanje in/ali fotografiranje je treba oddati v pisni obliki  najmanj 5  delovnih dni  pred nameravanim začetkom  snemanja, fotografiranja ali prenosa podatkov.

Snemanje, fotografiranje in/ali prenos podatkov se dopusti v obsegu, ki je potreben za pravilno obveščanje javnosti in na način, ki najmanj ovira delovni proces UPKL ter omogoča največjo zaščito in varovanje zasebnosti pacientov in zaposlenih v UPKL.

Snemanje, fotografiranje in/ali prenos podatkov brez odobritve ali soglasja  direktorja v UPKL se šteje za kaznivo dejanje Neupravičenega  slikovnega snemanja po določilu 138. člena KZ-1 in bo ustrezno procesirano.

Pravna služba UPKL

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava